Ostrzeżenia

Związane z użytkowaniem produktów Diament

UWAGA!!!

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Może spowodować reakcję alergiczną na skórze.
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu. Nie wrzucać do ognia. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innymi źródłami zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać nawet po zużyciu. Unikać wdychania aerozolu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC / 122ºF. W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć dużą ilością wody z mydłem.

© 2024 Diament-Zapachy